ISTINA
Bogoslovski časopis pravoslavne Eparhije dalmatinske 9-11/2004

SADRŽAJ

UPOZNAVANjE DOSTOJEVSKOG SA NEEUKLIDSKOM  GEOMETRIJOM  ; Nikolaj Afanasjev NEKOLIKO RAZMIŠLjANjA O MOLITVAMA ZA UKOPOLOŽENjE PREZVITERA I EPISKOPA U „APOSTOLSKOM PREDANjU“; Boris Bobrinski PRAVOSLAVNA CRKVA I PETROVO PRVENSTVO Iz Le M
ystere de l’Eglise; Arhimandrit Sofronije PUTEVI BOGOSLOVSKE ASKEZE; Protojerej mr Nikola Balašov LITURGIJSKA OBNOVA I SLUŽENjE BOŽANSTVENE LITURGIJE; Nikola Popmihajlov CRKVENA MUZIKA I BOGOSLUŽENjE; Mladen Stanković RAZVOD HRIŠĆANSKOG BRAKA; Arhimandrit Gerasim (Popović) RAZVITAK STRASNE POMISLI I GREHA; DVA DUHOVNA RAZGOVORA SA RAFAILOM KARELINOM (GRUZIJA); Dr Ksenija Končarević TENDENCIJE U REFORMI OBRAZOVANjA NA POČETKU  XXI VEKA I IMPLIKACIJE ZA SRPSKU CRKVENU PROSVETU;

 

izdvajamo iz sadržaja

Arhimandrit Sofronije
PUTEVI BOGOSLOVSKE ASKEZE

Dve hiljade godina je prošlo od momenta kada je u svet došao Sazdatelj njegov; i On nam je  u ljudskom telu i našim jezikom govorio o  načinu Božanskog postojanja. Ali čak do danas svi koji su poverovali u Njega nalaze se u mukama stvaralačkog usvajanja datog Otkrivenja. Oni u kojima preovladava težnja da se Božanstvo pojmi intelektualno, putem bogoslovske nauke, ne dobijaju živo iskustvo večnosti. Oni koji se zadovoljavaju samo molitvom ne dostižu savršenstvo, iako se na trenutke Bogu približavaju intenzivnije od prvih. Ni intelektuano bogoslovlje bez pokajne molitve, ni molitva, čak i plamena, ali bez umnog bogoslovskog viđenja, ne predstavljaju savršenstvo. Tek se poznanje koje sadrži u sebi oba pomenuta aspekta kao jedan život približava punoći.
U istoriji hrišćanstva preovladavale su dve struje: jedna – stoletni napor da se dato otkrivenje o Trojedinom Bogu približi našem načinu mišljenja; druga – da se na prvo mesto stavi molitva pokajanja i držanje zapovesti kao sredstvo radikalnog preobražaja našeg života. Pohvalan je, istorijski čak neophodan, rad prvih, ali ukoliko nije praćen životom, njegov neuspeh je neizbežan.
Ljudski jezik nikome nije pružao mogućnost da adekvatno izrazi ni duhovno iskustvo, ni znanje o Bogu koje je doneo Hristos. Ljudi su u molitvi doživljavali realnost kao jednu i jedinstvenu, rukovodeći se duhom zapovesti. Otac, Sin i Sveti Duh su u njihovoj molitvi bili neodvojivi Jedan od Drugog: nerazdeljivo Njihovo Carstvo, Njihova volja, Njihova svetost. Ali sve reči kojima su se novo učenje i novi život prenosili iz pokoljenja u pokoljenje, u ovoj ili onoj meri odmiču um od istinskog sazrcanja Boga. Navešću kao primer dve formule Jedinstva Trojičnog Boga.
Mišljenje često naglašava jedinstvo Suštine: Bog Trojica se poima kao jedna apsolutna Objektivnost u trima Apsolutnim Subjektima. Prenošenje akcenta sa Suštine na Ipostasi, što više odgovara otkrivenju „JA JESAM“, vodi ideji da apsolutni Subjekt sadrži u Sebi — ja, ti, on, mi.
Ta teorija je razvijena naročito u delima protojereja profesora Sergija Bulgakova. U prvoj formuli je prisutna težnja da se ukaže na savršenu punoću Božanstva u svakoj Ipostasi, što unosi neku nijansu radvajanja njih Triju. U drugoj formuli – težnja da se pokaže personalni princip kao osnovni u Božanskom Biću kao da vodi ka slivanju Ličnosti.
Taj nedostatak našeg jezika Crkva prevazilazi putem apofatičkih (odričnih) formula: ona uči da  Ličnosti Svete Trojice treba doživljavati „nesliveno, ali i nerazdeljivo“. A kada je reč o Ovaploćenom Logosu onda formula postaje složenija: „nesliveno, nepromenjivo, nerazdeljivo, nerazlučivo.“ Tako je naš logički misleći um pritisnut stegama koje mu ne dozvoljavaju da se makne ni na jednu ni na drugu stranu. Na taj način se pozivamo da prevaziđemo formalnu logiku i da doživljavamo Boga u realnosti samoga Bića, kako nam se Ono otkriva.
Ali kako izvršiti taj prelaz od pojmovne (enomičke, formalne) logike ka antinomijama životnog fakta? Izlaz nam je zapovedio Hristos: Isus reče Š…Ć Ako Me neko ljubi, riječ Moju držaće, i Otac Moj ljubiće njega; i njemu ćemo doći i u njemu ćemo se nastaniti (Jn. 14, 23). I ta zapovest je u osnovi naše hrišćanske gnoseologije. Useljavanje u nas Oca i Sina i od Njih nerazdeljivog Duha Svetoga daće nam jedino ispravno poznanje o Bogu u samoj životnoj realnosti. Kao obitalište Božanstva, mi, prirodno, postajemo nosioci punoće Božje Večnosti.
Dobili smo zadatak da u svemu postanemo slični jedinorodnom Sinu Očevom.
Po svršavanju same misije zemaljske On je već i kao čovek  seo sa desne strane Oca; to jest postao je jednak Njemu – Ocu, po sadržavanju Života bespočetnog. Onome koji pobijedi daću da sjedi sa Mnom na prijestolu Mome, kao i Ja što pobijedih i sjedoh sa Ocem Mojim na prijestolu Njegovom. Ko ima uho neka čuje šta Duh govori Crkvama (Otk. 3, 21, 22).
Neophodno je asketsko očišćenje našeg uma da se u dogmatsko učenje Crkve o Bogu, zasnovano na Otkrivenju o načinu Božanskog Postojanja, ne bi unosili elemenati uobrazilje koji idu odozdo. Nikakvo ljudsko domišljanje — postulat — nema mesta u dogmatu o Svetoj Trojici. Radi tog poslednjeg saborno je izrađena  slovesna formula koja pri njenom pravilnom shvatanju predstavlja čvrstu bazu za izgradnju čitave sume crkvenog života, pa i svakog od nas ponaosob. A kada su postavljene granice našem umu pri bogomišlju, tada su dopustiva ljudska razmišljanja koja mogu teći u različitim pravcima u zavisnosti od toga u kojoj sferi misli je ovom ili onom umu svojstveno da prebiva. Takvo „bogomišlje“ (meditacija) može da doprinese uzrastanju uma koji još nije poznao stanje čistote. Mnogi verujući su nalazili duhovnu radost otkrivajući odraz «trojičnosti» u tvarnom postojanju na različitim nivoima. Posebno je blagotvorno, polazeći od Otkrivenja o „čoveku“ — čovečanstvu kao ikoni Božjoj (1. Moj. 1, 26), sazdavati Crkvu „po ikoni Svete Trojice“. Um, izmoren nedokučivošću Boga, može odmoriti sazrcavanje kosmičkog postojanja u kome se odrazila bezgranična premudrost i sveznanje Tvorca. Kada je bogoslovstvujući um upravljen ka sazrcavanju Božanskog postojanja, tada otpočinje proces odvlačenja njegovog (uma)  od svih pojmova ovoga sveta. Prirodni rezultat tog sazrcavanja je konstatovanje potpune nesaznajnosti Boga, Njegove transcendentnosti u odnosu na svet. Na putevima bogoslovske askeze to doprinosi očišćenju katafatičkih (to jest pozitivnih) izraza o Bogu od njihove neizbežne ograničenosti i na Boga ne primenjive grubosti  pojmova. Tako se verujući uči da misli o Bogu izbegavajući, s jedne strane, prekomernu apofatiku, sa druge –—neočišćenu katafatiku.
„Sticanje blagodati Svetoga Duha“ je, po učenju prepodobnog Serafima Sarovskog, cilj našeg života. Mi smo u našoj Crkvi naučeni da mislimo, verujemo, znamo da se oboženje čoveka vrši predavanjem njemu Božanskih Energija koje upravo i jesu ono što nazivamo blagodaću. Dejstvom Božjim osvećuje se čovek i uvodi u Božansku večnost, to jest u Život samog Boga. I to do punoće, čak do istovetnosti spasenih Bogu. A Suština Boga je neprenosiva tvari. Sve što je neprenosivo nesaznajno je. Životno znanje je posledica sjedinjenja u životu a nikako samo intelektualno domišljanje. A sjedinjenje u samoj Suštini činilo bi spasene „jedinosuštnima Ocu“, i Trojica bi postajala Četvorica, Desetorica i tako dalje, bez kraja.
Nepogrešiv temelj za sve sudove je Hristos, ovaploćeni Logos Oca. On je merilo svih stvari: božanskih i ljudskih. Isus Hristos je kao Čovek seo po Vaznesenju sa desne strane Oca, to jest postao Mu je jednak, ne pretvarajući tvarnog čoveka koga je primio u netvarno Božanstvo. Tako On večno prebiva u dvema prirodama: Božanskoj i ljudskoj. Gospod je i kao Čovek zaista ušao unutar iza zavese (Jev. 6, 19) i neosporno prebiva u svoj punoći Božanskog Bića: i kao Bespočetni, Jedinorodni Sin po Božanstvu; i kao savršeno oboženi čovek, ali bez pretvaranja ljudske prirode u Suštinu Prvo-Bića Boga. I to je nada koja je pred nama; Nju imamo kao kotvu duše, čvrstu i pouzdanu (Jev. 6, 18-19).
Nadom se spasosmo (Rim. 8, 24). Mi još ne možemo reći kako je Bogu moguće da nam preda Svoju punoću, ali u datom nam otkrivenju Novoga Zaveta mi imamo osnov za takvu nadu. Među apostolima ta vera je bila jaka. Oni su umrli mučenički za propoved spasenja u Hristu. Apostol Jovan Bogoslov sa spokojem nepokolebljive uverenosti govori da ćemo biti slični Njemu, jer ćemo Ga vidjeti kao što jeste (1. Jn. 3, 2). Apostol Pavle takođe ne okleva da kaže da će nam biti data punoća poznanja Boga  — „punoća“, poput one sa kojom Sazdatelj zna nas, naime: u jednom nama nepoznatom  trenutku u „stvaranju bogova“ i ikonomiji spasenja i mi ćemo ući iza zavese osmog dana: Sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice; sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat (1. Kor. 13, 12).
Ni filosofski, ni matematički prilaz ne mogu se primeniti u rešavanju ovog problema. Mi otpočinjemo verom u Istinu Otkrivenja kroz Isusa Hrista. I rezultati te vere je potvrđuju i pretvaraju u nadu. Posle apostola neki od otaca Crkve su verovali poput njih; a drugi su večni život spasenih zamišljali kao trijumfalno neprestano ushođenje ka Beskonačnom. Mišljenje svojstveno matematičarima: mi smo uvek nalik nekom broju, a Bog je – beskonačnost. Između njih će uvek postojati „distanca“. U delima otaca može se naići na misao da ako bi se Bog saznavao u iscrpnoj punoći, onda bi to značilo da je On nekako ograničen, a za nas bi to moglo biti prezasićenje.
Mi ne zamišljamo Hrista-čoveka (1. Tim. 2, 5) kao prebivajućeg u neprestanom ushođenju ka Ocu; mi Ga ispovedamo kao Onoga „Koji se vazneo na nebesa i sedi sadesne strane Oca“
. On Sam je rekao: gdje sam Ja, ondje će i sluga Moj biti; i ko Meni služi tome će dati počast Otac Moj (Jn. 12, 26). Ali takođe polazeći od reči Hristovih: Uzlazim Ocu Mojemu i Ocu vašemu, i Bogu Mojemu i Bogu vašemu (Jn. 20, 17), mi shvatamo da će neka „ontološka distanca“ ostati za nas i u večnosti – ona o kojoj je gore rečeno: Suština Bespočetnog Samosvojnog Bića nam se ne predaje; mi ćemo čak i pored darivanja nam sve punoće Božje ostati „tvar“. Dakle, savršeno spasenje se sastoji u uključivanju čoveka u svu punoću sadržaja Božanskog života.
Dogmatsko i asketsko učenje Pravoslavne Crkve nije neki agregat ljudskih domišljanja ili „izmišljenih bajki“ (up. 2. Pt. 1, 16). Za njega je karakteristično da ima oblik prenošenja slušaocu  rezultata živog iskustva koji ne podleže „sistematizaciji“ (isp. Rim. 10, 14-15). Učenje Crkve je pripovedanje ljudskim rečima o onome što su zaista videli i poznali sveti apostoli, oci Crkve i pokoljenja podvižnika koja dolaze za njima (up. 1. Jn. 1, 1-3; Gal. 1, 11-12 i dr.). Tamo gde je reč o personalnom opštenju između slobodnog Boga i slobodnih ljudi,  predstoji zadatak da se nemoćnim sredstvima našeg jezika prikažu večno živa strujanja beskonačnog okeana Božanskog života. „Strujanja“ — katkad burna, katkad moćno mirna, ponekad nežno grejuća ili tiho milujuća. To ne znači da je sve u njemu (učenju) nestalno, nepostojano ili čak protivurečno. Ne nimalo, jer usled dejstva Jednoga Boga svemu je svojstveno unutarnje ontološko jedinstvo, „raznovrsno“ (Jev. 1, 1), neiscrpno bogato.
Život i pojedinih ličnosti, i masovnih skupina ljudi i čitavih istorijskih perioda u kojima se u dugom nizu smenjuju pokoljenja prolazi čas u kratkim, kao blesak munje, otkrivenjima, čas u vekovima dugim pokušajima naroda da saobraze svoju životnu delatnost sa odozgo datim poznanjima o Bogu-Svedržitelju: Petar reče Isusu: Gospode, dobro nam je ovdje biti Š…Ć Dok on još govoraše, gle, oblak sjajan zakloni ih, i gle, glas iz oblaka koji govori: Ovo je Sin Moj ljubljeni, Koji je po Mojoj volji; Njega slušajte (Mt. 17, 4-5).
Jer vam ne objavismo silu i dolazak Gospoda našega Isusa Hrista sljedujući izmišljenim bajkama, nego smo sami bili očevidci veličanstva NjegovaŠ…Ć kada Mu  dođe ovaj glas od veličanstvene slave: Ovo je Sin moj ljubljeni Š…Ć I ovaj glas čusmo mi kako siđe s neba, dok bijasmo s Njim na gori svetoj (2. Pt. 1, 16-18).
A Jovan će: Što bješe od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojima, što sagledasmo i ruke naše opipaše, o Logosu (Riječi) života: I Život se javi, i vidjeli smo, i svjedočimo, i objavljujemo vam Život vječni, koji bješe u Oca i javi se nama ( 1. Jn. 1, 1-2). Tako su Petar, Jakov i Jovan koji behu na Tavoru poznali Božanstvo Hristovo ne iz knjiga Mojseja i proroka, nego najpre iz živog iskustva, a tek kasnije su otkrili smisao proroštava o dolasku Boga.
Pri prvom poznatom nam ispovedanju Petrovom Gospod ga je nazvao blaženim: Blažen si, Simone, sine Jonin! Jer tijelo i krv ne otkriše ti to, nego Otac moj Koji je na nebesima (Mt. 16, 17). Isto tako je blaženim nazvao i Jovana po vaskrsenju: Odgovori Toma i reče Mu: Gospod moj i Bog moj! Reče mu Isus: Zato što si Me vidio, povjerovao si: blaženi koji ne vidješe a vjerovaše, to jest Jovan (up. Jn. 20, 28-29).
Pavle govori o sebi: A kad iđah i približih se Damasku, dogodi mi se da iznenadno oko podne zablista oko mene velika svjetlost sa neba. I padoh na zemlju, i čuh glas, koji mi govori: Savle, Savle, zašto me goniš? A ja odgovorih: Ko si ti, Gospode? A on mi reče: Ja sam Isus Nazarećanin, kojega ti goniš Š…Ć povedoše me (slepog) za ruku u Damask. A neki Ananija, čovjek pobožan po ZakonuŠ…Ć dođe k meni, stade i reče mi: Savle brate, progledaj! I ja u taj čas pogledah u njega. A on mi reče: Bog otaca naših izabra te da poznaš volju Njegovu, i da vidiš Pravednika, i da čuješ glas iz usta Njegovih: Da mu budeš svjedok pred svima ljudima za ovo što si vidio i čuo. Gospod reče Ananiji: Idi, jer mi je on sasud izabrani, da iznese Ime moje pred neznabošce i careve  i sinove Izrailjeve. A Ja ću mu pokazati koliko mu valja postradati za Ime Moje (Dap. 22, 6 i dalje Dap. 9, 15-16).
Bog Koji je iz davnine mnogo puta i na razne načine govorio ocima preko proroka, u ove poslednje dane govorio je nama preko Sina Koga postavi naslednikom svega, kroz Koga je i vekove stvorio (Jev. 1, 1-2). I ne samo «iz davnine ocima preko proroka», nego ni do danas nije prestao da govori onima koji su poverovali u Njega.
Najednom nas, iznenada obasjava velika Svetlost; kazuje nam nekoliko reči ali sa njima se pred nama otvaraju nepregledni horizonti. Ta čudesna Svetlost pogružava duh naš u dubine Bića; uzvisuje nas do nebesa poznanja o Njemu. Naš savremenik, starac Siluan, ovako piše o tome: «Čudesna su dela Gospdnja: od zemlje je stvorio čoveka,  i njemu zemnom je dao da Ga pozna Duhom Svetim, tako da čovek govori: Gospod moj, i Bog moj. I govori to od punoće vere i ljubavi. A šta više od toga da ište duša na zemlji? Veliko čudo: duša odjednom poznaje Sazdatelja svoga i Njegovu ljubav...
Kada duša vidi Gospoda, kako je krotak i smiren, tad se ona i sama smiruje do kraja, i ništa tako ne želi kao smirenje Hristovo; i koliko god živela na zemlji, ona će neprestano želeti i tražiti to nepojmljivo smirenje koje je nemoguće zaboraviti
. Bog se poznaje samo Duhom Svetim, i onaj ko u gordosti svojoj hoće da pozna Tvorca svoim umom, slep je i nerazuman. Duša odjednom vidi Gospoda i poznaje Ga. Ko će opisati tu radost i veselje? U Duhu Svetome se poznaje Gospod, i Duh Sveti biva u celom čoveku: i u duši, i u umu, i u telu».
U bogoslovskim školama vekovima pokušavaju da učenicima u obliku sistematskog izlaganja predstave sadržaj Otkrivenja i učenje Crkve – plod sabornog iskustva. Zahvaljujući tome za nekoliko godina školovanja moguće je uvideti opšte konture tog velikog zdanja u njegovom zemaljskom aspektu i u njegovoj nebeskoj prirodi. Ali nesumnjivo, nauka te vrste nipošto nije pravo bogoslovlje shvaćeno kao životno poznanje Boga. A kada sistematizacija sa svojom logičkom doslednošću dolazi  do krajnosti, tada se istinski duh zamenjuje umrtvljujućom sholastikom. Takvo bogoslovlje, na žalost, pre odvodi um i srce učenika od života u Bogu postajući filosofija, naučna disciplina, intelektualna ekvilibristika koja radikalno izvrće sve što je Bogom dato u ognjenim jezicima, u neopisivom javljanju Svetlosti koji dovode do udivljenja, do svetog trepeta celo naše biće.  Daju li škole ne intelektualno, već realno življenje, udeoničarenje u Božanskoj bezgraničnosti, što zadivljuje duh naš, budi plamenu molitvu pokajanja? Bude li one neizdrživu žeđ da se u sebe upije ljubav Hristova, Njegovo smirenje i krotost koji su Ga doveli na Golgotu? I ako škole ne uče molitvi u kojoj se duša bitijno dotiče  Božanske večnosti, ko onda može suditi o tome u kojoj meri smo udaljeni od Njega? Da li smo Mu se približili ili nas, naprotiv, deli nesavladivo rastojanje?
A ovo je vječni život da poznaju Tebe jednoga istinitoga Boga i Koga si poslao Isusa Hrista. A kada dođe On, Duh Istine, uvešće vas u svu istinu Š…Ć On će Mene proslaviti, jer od Mojega će uzeti, i javiće vam (Jn. 17, 3; Jn. 16, 13-14).  A na koji način nas Duh Istine uvodi u  nepropadljivo poznanje Jedinorodnog Sina Očevog? Baca nas u dubine pakla;  daje  nam da ispijamo (delom) čašu o kojoj se molio Gospod u Getsimanskom vrtu.  On  i podiže dušu do sazrcanja neba. I ne zna takav čovek ima li ikog ko strada više od njega, to jest ko je  «nesrećniji», ili suprotno: ima li ikog blaženijeg od njega? (up. Kor. 15, 19, Mk. 10, 39 i dr.). I kada Duh Sveti Koji od Oca ishodi delatno uvodi dušu u poznanje Sina Božjeg, tada svaka slava, ili vlast, ili bogatstvo – sve prestaje da biva vredno pažnje.

S ruskog izvornika:
Arhimandrit Sofronij
Roždenie v Carstvo Nepokolebimoe, Moskva, 2001. str. 27–36
prevela Snežana Jelesijević

 

ISTINA br. 1
 
ISTINA br. 2

ISTINA br. 3
 
ISTINA br. 4


ISTINA br. 5

 
ISTINA br. 6
 
ISTINA br. 7

ISTINA br. 8

 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright © 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio